Onderzoek naar locaties windmolens

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide verder onderzoeken. Daarbij wordt op verschillende locaties gekeken naar onder meer de landschappelijke inpassing, mogelijke hinder voor de omgeving en veiligheid. Een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden denkt mee. De gemeenteraad beslist in september 2013 óf, waar en onder welke voorwaarden windenergie op Lage Weide kan. De initiatiefnemer van het windmolenplan, Energie-U, heeft tien tot dertien locaties op het bedrijventerrein Lage Weide gevonden, waarvan vier plekken op gemeentegrond. Wethouder Duurzaamheid Mirjam de Rijk is tevreden met het grote aantal mogelijke locaties, ook van ondernemers: “Dat wijst op brede betrokkenheid en maakt het mogelijk een goede afweging te maken." Bewoners betrekken De klankbordgroep, die in juni 2012 is opgericht en een formele adviesrol heeft, wordt nauw betrokken bij het beoordelen van verschillende opstellingen van windmolens op Lage Weide. Onder leiding van voorzitter Maarten Königs zoekt de klankbordgroep aanvulling met bewoners uit buurten die nu nog ontbreken. Verder vinden vanaf medio november 2012 inspraakbijeenkomsten plaats met omwonenden en belanghebbenden. Onderzoeken De komende maanden laat de gemeente een MER en een MKBA opstellen. Dat laatste gebeurt op verzoek van de bewoners. Burgemeester en wethouders leggen de uitkomsten van de onderzoeken voor aan de gemeenteraad. Die bepaalt aan de hand van de effecten die in kaart zijn gebracht of het windmolenplan doorgaat en zo ja waar en hoeveel windmolens er kunnen komen. De kosten van deze onderzoeken zijn 200.000 euro. Utrechtse Energie! Het windmolenplan maakt deel uit van het programma Utrechtse Energie! Daarmee ondersteunt de gemeente Utrecht bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Doel is het realiseren van een klimaatneutrale stad in 2030, waaraan windenergie een bijdrage kan leveren. Lokale opwekking van duurzame energie vermindert bovendien de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en buitenlandse energieleveranciers. Meer informatie staat op www.utrecht.nl/windenergie Buren van Lage Weide “Buren van Lage Weide” is de vlag waaronder buurtbewoners rond Industrieterrein Lage Weide zich hebben georganiseerd om een beter klankbord en aanspreekpunt te vormen voor gemeente, bedrijven en initiatiefnemers met betrekking tot aspecten van het industrieterrein die de omwonenden raken, letterlijk en figuurlijk. De “Buren van Lage Weide” zijn van meet af aan tegen de komst van de windmolens geweest. Zij wijzen er onder meer op dat de dichtstbijzijnde windmolen nu ingetekend staat op 470 meter afstand van de woonwijken in Zuilen. Zij vrezen voor overlast, mogelijke gezondheidsproblemen als gevolg van de overlast en waardedaling van de huizen.

Terug naar overzicht