Ouderavonden Dudok van Heelschool en Bedrijfsschool

Werkspoor Courant 8 februari 1952

 

Van ons onderwijs

Ouderavonden Dudok van Heelschool en Bedrijfsschool

 

Dudok van Heelschool

Op 15 Januari werd de eerste ouderavond van de Dudok van Heelschool in het nieuwe cursusjaar gehouden. Zeer veel ouders hadden aan de uitnodiging om iets over het onderwijs te vernemen en zich op de hoogte te stellen van de vorderingen van hun zoon, gehoor gegeven en toen de heer Smith de bijeenkomst opende, was de grote zaal van het Ontspanningsgebouw ruim bezet.

In het openingswoord werd Mr. de Bruyn Kops, als voorzitter van het schoolbestuur, welkom geheten en gewezen op het nut en belang van een goed contact tussen de ouders van de leerlingen en het onderwijzend personeel.

Voor de pauze had de heer de Wijn een aandachtig gehoor tijdens zijn inleiding over het onderwijs aan de Dudok van Heel- en de Bedrijfsschool. Voor insiders mag de inrichting van ons onderwijs bekendheid genoeg bezitten, het bleek toch weer zeer nuttig dat aangaande de gang van zaken een duidelijke uiteenzetting gegeven werd. Na een korte koffiepauze begaf het gehele gezelschap zich naar de Dudok van Heelschool, waar in het theorie- en werklokaal een tentoonstelling opgesteld was van het door de leerlingen tot dusverre gemaakte werk.

Door het personeel werd hier de nodige toelichting verstrekt; tevens was er een goede gelegenheid om over allerlei bevindingen betreffende de leerlingen van gedachten te wisselen. Dit blijkt steeds weer verhelderend te werken en vruchtdragend te zijn voor de goede gang in het onderwijs. Het was al laat toen de laatste ouders vertrokken en het einde daar was van een geslaagde avond.

 

Bedrijfsschool.

Ruim een week later wéér ouderavond, nu in de Gieterijzaal, waar op Vrijdag 25 Januari, de ouders van de leerlingen uit de Bedrijfsschool genodigd waren. Ook hier weer een prachtige opkomst; de grote zaal, waar langs de wanden de tentoonstelling van gemaakte werkstukken stond opgesteld, was om 8 uur geheel gevuld. Het korte openingswoord van de heer de Wijn werd onmiddellijk gevolgd door de op deze avonden jaarlijks terugkerende inleiding van Ir. v. Zwet.

Onze opleiding is, aldus Ir. van Zwet, hoewel een W.S.-opleiding, ook gebonden aan voorschriften die het afleggen van het Rijksexamen door de Stichting Bemetel, moet mogelijk maken. In dit verband richtte hij zich tot de heer van den Boogaard, controleur van de Stichting Bemetel, welke in de na-oorlogse jaren het toezicht op onze opleiding had, en wiens werk nu in andere handen overgaat.

In de heer van den Boogaard zag Ir. van Zwet een controleur, die bij zijn opmerkingen en adviezen steeds het belang van ons onderwijs in het oog had, reden waarom wij hem node zien gaan. Met een hartelijk dankwoord voor zijn sympathieke optreden werd de heer van den Boogaard uitgeleide gedaan uit ons onderwijs. De heer Welsink, de nieuwe controleur, ook op deze avond aanwezig, werd door Ir. van Zwet in de opleiding welkom geheten.

Een uitvoerig beeld schetste Ir. van Zwet vervolgens aangaande allerlei werkzaamheden in en van onze fabriek, zijn gehoor in het bijzonder bepalende bij de belangrijke opdrachten overzee, die of reeds in de werkplaatsen zijn aangevat, of in de toekomst voor onze fabriek van groot belang zullen zijn. Veel moeilijkheden moeten hier het hoofd geboden worden; de vakkennis en bekwaamheid van de werkers aan deze producten zullen mede borg moeten zijn voor de kwaliteit ervan, een belang, dat op onze opleiding vanzelfsprekend terugslaat. In het slotwoord dat de heer de Wijn na de met veel aandacht gevolgde inleiding uitsprak, werd nog eens gewezen op de noodzakelijkheden van een goed werktempo voor de leerlingen, dat onmisbaar is om straks het examen met succes te kunnen afleggen. De omvangrijke tentoonstelling bleek weer ieders aandacht te hebben; zonder anderen te kort te doen, mogen de „stands’’ van de bekleders en schilders met ere genoemd worden. Geruime tijd werd door de bezoekers besteed om het werk van hun zoons te bezien, waarbij de gesprekken zich als vanzelf op de kwaliteiten en de vorderingen van de leerlingen richtten.

 

Zo werden ook nu weer waardevolle contacten gelegd, ten volle dienstbaar aan ons streven naar een steeds betere vakopleiding.

Terug naar overzicht