Update werkzaamheden in het Niftarlakeplantsoen

De natuurvriendelijke oever
De natuurvriendelijke oever is inmiddels gerealiseerd. De bakstenen kop is verwijderd en de oever is geprofileerd. Op één plek is de oever nog intact omdat daar een meerkoet zit te broeden, hier wordt de oever op een later moment gerealiseerd. Oeverplanten als Kattenstaart, Gele lis en Kalmoes zijn inmiddels aangeplant. Door de droogte zullen ze niet meer gaan bloeien, dat gaan jullie volgend jaar pas zien.

Het zitelement aan de vijver
De aanleg van het zitelement heeft enige vertraging opgelopen omdat de onderdelen pas later zijn geleverd. De planning is nu dat de werkzaamheden eind juli zijn afgerond.

Bomenkap
Ten behoeve van het fietspad, speelbos en natuurontwikkeling is een kapvergunning aangevraagd. Voorafgaand aan de kap zijn de bomen geïnspecteerd op nesten en gaten waar vogels in kunnen broeden. In de week van 11 april is gestart met de bomenkap. Tijdens de kap is voortdurend geïnspecteerd of er nesten of nestvorming in de bomen plaatshad.
Op 24 april is geconstateerd dat er bij één boom reeds een ekster op een nest zat te broeden, en met een hoogwerker is geconstateerd dat in de hoge zwarte populieren sprake was van enige nestvorming. De bomenkap is op dat moment stopgezet. Vanaf eind juli worden de resterende bomen gekapt.

Bodemverontreiniging en speelbos
Over circa twee weken start de bodemsanering die moet zorgen voor een schone bodem in het speelbos ivm verhoogde gehalten lood die zijn aangetroffen. We proberen de verhoogde gehalten weg te halen tijdens de aanleg van de geul in het speelbos. Misschien is het nodig om aanvullende maatregelen te treffen. Dan moet er nog een boom gekapt worden. In verband met de aangevraagde kapvergunning kan dit rond 1 september. Eind augustus worden de speeltoestellen geleverd, de speeltoestellen rond de saneringsplek (speelheuvel) kunnen dan aansluitend worden geplaatst op de saneringswerkzaamheden. Het speelbos wordt dan kort na de zomer gerealiseerd.

Fietsbrug en fietspad
De fietsbrug is aanbesteed en de definitieve gunning zal medio juli plaatsvinden. De uitvoering is gepland in najaar van 2018 (oktober-november). De brug is een lichtgewicht brug van met glasvezel versterkt kunststof met een stalen leuning. In de leuning wordt een wilgentakken patroon aangebracht.
Na aanleg van de fietsbrug en het aangrenzende fietspad, kan de duiker weg en kan ook de watergang naar de Vecht toe verbreed worden.

Brug Pr. Irenelaan
Vanwege de benodigde omlegging van hoge druk gasleidingen en stadsverwarming, kan de Prinses Irenebrug pas na het stookseizoen worden gerealiseerd. Het stookseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. De brug en het groot onderhoud van de Prinses Irenelaan en Pionstraat worden gelijktijdig aangepakt.

Verkeersveilige inrichting Prinses Irenelaan en Pionstraat
Het groot onderhoud gebruiken we om ook tot een meer verkeersveilige inrichting van de Prinses Irenelaan en Pionstraat te komen. Het verbeteren van de oversteekbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. De snelheid wordt terugebracht van 50 naar 30 km/uur. Na de bewonersavond van 3 april, wordt het 30-km ontwerp voor de Prinses Irenelaan en Pionstraat nu verder uitgewerkt. De voetpaden van het Niftarlakepark worden in dit ontwerp geïntegreerd. Begin oktober organiseren we een tweede avond voor bewoners waar we het ontwerp toelichten.

Maaike van Teeseling
Projectmanager Gemeente Utrecht Ontwikkelorganisatie Ruimte

Terug naar overzicht