Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 205

In het Museum van Zuilen is nog steeds de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' te bewonderen. Dus gaan we ook op deze site verder met het beschrijven van een aantal van deze verenigingen. Vandaag:

De Verkennersgroep St.-Ludgerus te Zuilen (deel II)

Nieuw Leven in de Jonge Wacht.

Na de Capitulatie en Bevrijding 5 Mei 1945

Er komt eenheid, maar hoe en wanneer?

Strijd is in volle gang.

Verkenners en uniformen overal te vinden. Zouden zij de strijd winnen? De Diocesanen leiding diep in de put. Soms komen ze er wat uit.

Eenheid komt, dat is zeker.

Oproep vanaf de preekstoel voor opgeven: 44 geven erop. Eerste teken van leven.

Woensdag 20 Juni:

Th. Snel en J. de Bree naar de vergadering over de medewerking aan het geeffeest in de week van 24 Juni – 1 Juli. De Jonge Wacht doet mee.

Vrijdag 22 Juni:

De 44 eerstelingen komen bijeen. Toon Kosterman verschijnt tot aller vreugde weer op het appel. Het oude stel is compleet.

Zaterdag 23 Juni:

Ze gaan aan het werk met schaar, papier en zilverpapier.

Maandag 25 Juni:

We gaan oefenen voor de reclame optocht. Slagzinnen worden geformeerd.

Dinsdag 26 Juni:

Grote reclame optocht. We trekken er op uit. Met onze vlaggen etc. Dat geeft succes. 2 trommels.

Woensdag 27 Juni:

We doen mee aan de grote optocht. Onze groep is niet de minste: 2 trommels. Voor Zaterdag 30 Juni moeten we 20 Collectanten leveren: De jongens zijn te jong. Leiders komen te hulp + enkele oudgedienden variërend van 20 – 70 jaar (Veldkamp)

Maandag 2 Juli:

Bijeenkomst van het oude stel. Op de bijeenkomst komen: Theo Snel, J. de Bree, Herman de Wit, Nol Goedhart en Toon Kosterman. De "Directeur" gaat er op uit om leden te vinden voor Groeps Comité: Ernst van Rossum ambieert het penningmeesterschap er staan nog grote persoonlijkheden op de lijst.

Vrijdag 6 Juli:

Eerste officiële bijeenkomst v.d. Leiders oude en nieuwe. Nieuw: Frans Corban, Noud op de Beek, Jan v.d. Drift, Jaap van Noord. De Directeur duikt iemand op als assistent leider voor de muziek.: Jansen Linnaeusstr. 39. Jo Goedhart : Cultureel werk.

Oct. 1945

9 Oct. wordt Aalmoezenier W. Mientjes benoemd tot bouwpastoor te Lievelden. 14 Oct. Neemt hij afscheid van Leiders en Verkenners. Bij deze gelegenheid wordt hem overhandigd het ereburgerschap van de Stins. Leiders en Verkenners wensen den nieuwe pastoor, die vele jaren voor de jeugd van de Ludgerusparochie zijn krachten heeft gegeven, een zegenrijk en gelukkig pastoraat toe. Tevens werd de nieuwe kapelaan H. W. A. Blom door de pastoor aangewezen als de nieuwe Aalmoezenier van de Kath. Jeugdbeweging.

Nov. 1945

5 Nov. Eerste vergadering van Aalmoezenier en Leiders die het karakter droeg v. e. kennismaking.

30 Nov. Bijeenkomst v. Leiders. Zeer belangrijke agenda werd besproken en vele besluiten genomen.

Dec. 1945

Zond. 9 Dec. St. Nicolaasavond van de Verkenners. Geheel verzorgd door de Verkenners. Uitstekend geslaagd. Afkondiging vanaf de preekstoel op Zondag 7 October 1945. "Het schijnt nodig en goed te zijn de betreffende Ouders er op attent te maken, dat sinds 3 maanden in onze Parochie, de door de Bisschop uitdrukkelijk gewilde jeugdbeweging werkzaam is voor jongens van 12 tot en met 16 jaar. Een jeugdbeweging dus, waar het zo noodzakelijke contact met de eigen parochiële geestelijkheid gewaarborgd is. Iedere andere jeugdgroep, ook al is ze toevallig hier in de parochie gevestigd, is niet parochieel en staat dus los van ieder parochieel verband, dus ook van de leiding van uw eigen parochiële geestelijkheid. Het adres van de Hoofdleiding van onze parochiële jeugdbeweging is Fultonstraat 6. Waar ouders hun jongens kunnen opgeven, liefst 's avonds na 6 uur. Deze opgave kan ook geschieden aan de Pastorie. Bij deze parochiële jeugdbeweging zijn momenteel 75 jongeren aangesloten. Wanneer er in de parochie echt godsdienstige jonge mannen zijn, met grote dosis offervaardigheid, die menen geschikt te zijn en tijd te hebben om als Jeugdleider in deze Jeugdbeweging te gaan werken, worden zij dringend verzocht zich met de Hoofdleiding op bovengenoemd adres Fultonstr. 6 in verbinding te stellen of aan de Pastorie.

Zo. 30 Dec. Kerst bontering. In de Stins. Half 4 en half 8. Uitgenodigd waren de ouders. De avond verliep goed en vlot. Kerststalletjes in de patrouillehoeken. De zwaluwen behielden den wisselwimpel. De Zwarte Panters ontvingen als waardering voor hun keuring een tekening v. Joan Colette. Het nieuwe jaar nadert. Zal het brengen de definitieve beslissing in grote jeugdbeweging? We wachten al zo lang!

Januari 1946.

Eerste leidersbijeenkomst in het nieuwe jaar. De definitieve beslissing waarnaar we eind vorig jaar zo verlangden, schijnt nog steeds verder af te gaan. We zullen nog wel langer moeten wachten. Er is dan ook hevig gekankerd (uitblijven richtlijnen, benoeming commissarissen, leiders cursus). Na deze opluchting kwam de normale bespreking. Uit diverse meningen werden besluiten gedestilleerd omtrent vrije clubs (onder leiding van vaandrigs, niet toegankelijk voor de verkenners) en de te houden ouderavond (bespreking indeling jeugdbeweging, spaarregeling uniformen en de vrije clubs), die werd voorgesteld op 10 Januari '46. Verslag daarvan zal volgen.

10 Januari 1946. Ouderavond. We hadden veel te veel stoelen naar beneden gesleept, er waren veel lege plaatsen. Het is jammer dat de ouders niet meer belangstelling aan de dag leggen. De Aalmoezenier hield een inleiding over de verhouding tussen gezin en jeugdbeweging. Beiden hebben hetzelfde doel: de opvoeding der kinderen. Na een uiteenzetting over de opvoeding kwam de Aalmoezenier tot de conclusie dat samenwerking niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk is. Enkele ouders stelden vragen welke onmiddellijk werden beantwoord. De H. L. hield een boeiende causerie over de practische uitvoering van datgene wat de Aalmoezenier had besproken. Indeling der jeugdbeweging, werkwijze, spaarregeling werden toegelicht en wel zo, dat de ouders op smakelijke wijze het geheel kregen opgediend. Ook hierop volgde een kleine gedachtenwisseling over enkele practische punten. Allen waren het erover eens, dat de ouders braaf geluisterd hadden. Uit de toekomst zal blijken, of deze avond een goed resultaat heeft gehad. Onzerzijds wordt daar niet aan getwijfeld.

Door gebrek aan tijd van de secretaris Brugman (hum!) zal de aalmoezenier het logboek (!) bijhouden. Het is intussen 6 Sept. 1946. 26 Maart. feest van onze Groepsheilige. 's Middags Ludgerusspel door Welpen en Verkenners.

28 Juli – 2 Aug.

Zomerkamp in Lievelde. Troep 1 met Hopman Snel, Vaandrig Wolters, Klarenbeek en 5 patrouilles, Troep 2 Hopman de Bree, Vaandrig Matthijssen Jr., en Volleman met 4 patrouilles. Foerage Hopman Jagers van troep 3. Zeer warm weer. Weinig water op kamp, gebrek aan pioniers–tent. Stemming was uitstekend. H. Mis in de noodkerk van Lievelde. Voor vervoer zorgt B. v. Kooten.

4 Aug. – 9 Aug.

Zomerkamp welpen op terrein achter Sanatorium Berg en Bosch, Bilthoven onder leiding v. Akela v. d. Brink. Akela horde 1. Goed geslaagd.

Sept. 1947

Troep 1 Hopman Snel, Vaandrigs Matthijssen Sr. (v.a. Jan. 1948) en Klarenbeek. Troep 2 Hopman de Bree, Vaandrigs Matthijssen Jr. en Wolters, (later vaandrig v.d. Velde, toen in Jan. '48 vaandrig Wolters vertrok wegens huwelijk) Troep 3 Hopman Jagers, vaandrig Volleman. Horde 1 Akela v.d. Brink, Baghera v.d. Kroef en Raksha Frencken. Horde 2 Akela Geitenbeek, Raksha Brits.

24 – 31 Juli

Zomerkamp te Arcen. Troep 1 Hopman Snel, vaandrig Matthijssen Sr. en vaandrig Klarenbeek. Troep 2 Hopman de Bree, vaandrigs Matthijssen Jr. Volleman en Vogelzang. Fourageurs gebr. Matthijssen. (vervoer 1 bus en 1 vrachtwagen van "Pluck den Dagh" uit Maarssen.) Terrein schitterend Zwarte Berg en Leermarkt. Op ieder terrein een pomp, verder een beek. Ook gelegenheid tot zwemmen in de Maas. Stemming uitstekend. Bijzonderheden: Arcen is toeristisch centrum, vandaar weinig op de kop te tikken. De kost niet zo goed als in Lievelde. Hopman Snel halverwege naar ziekenhuis in Venlo wegens kaak-ontsteking. Hi ke van de beste tweede-klassers op 29 – 30 Juli. Ouderdag op 28 Juli.

26 Juli – 31 Juli

Horde 1 op bivak 9 – 14 Aug. Horde 2 op bivak op de Treek te Leusden bij Amersfoort. Horde 1 wegens te vele oudere welpen niet zo uitstekend verlopen als horde 2.

Fotobijschrift: De kabouters en gidsen gaan op kamp. Ook toen al had je voor zo’n spektakel de ouders van de leden nodig om een en ander handen en voeten te geven. Gelukkig is een van de leden een kind van een verhuizer (zo komt het Zuilense verhuisbedrijf van W. van Haarlem nog even in beeld), die bovendien bereid blijkt het transport van de bagage te regelen. De groep staat op het punt van vertrek, voor het Pastoor Schiltehuis.

Terug naar overzicht