Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 217

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' nog te bewonderen. Van een aantal clubs en verenigingen doen we op deze site verslag. Vandaag gaat het over de:

Oranje Vereniging Zuilen deel I

Ja, 'Deel I', er is nogal wat geschiedenis van deze vereniging te verhalen. In de loop der tientallen jaren heeft de de vereniging zich ingezet voor het vermaak van de Zuilense bevolking tijdens de Koninginnedagen. Om u een beeld te geven vandaag wat knipsels over deze vereniging. 

Het eerste stond op 23 maart 1926 in het Utrechts Nieuwsblad.

O r a n j e v e r e e n i g i n g.

Naar aanleiding van het feit dat H.M. de Koningin getuigde van een groot mede leven in wel en wee harer onderdanen door haar getoond tijdens de stormramp van Augustus 1925 en de j.l. voorgekomen watersnood, waren eenige inwoners, nog van deze getuigenis onder den indruk, bijeen gekomen om een Oranjevereeniging op te richten waaraan reeds lang in deze gemeente een behoefte bestaat.

Door een voorlopig comité werden een 300-tal circulaires (uitnoodigingen) onder de ingezetenen verspreid. Wat tot resultaat had dat tot bijwoning der vergadering in het schaftlokaal der borstelfabriek van de fa. geb. Jonker een 18-tal personen aanwezig waren.

De voorzitter van het voorloopig comité de heer J. van Beek heette de aanwezigen welkom en vond het jammer dat de opkomst niet groot was te noemen, doch meende te mogen constateeren dat zij die aanwezig waren toch zeker wel instemden met het boven omschreven doel waarover door spr. eenige inlichtingen werden gegeven, om daarna de conceptstatuten ter vaststelling voor te leggen en een definitief bestuur te kiezen.

De statuten werden in haar geheel voorgelezen door den secretaris van het voorloopig comité, de heer A.J. van der Weerd, om daarna artikelsgewijze te worden behandeld.

Daar echter al spoedig bleek dat daartoe veel tijd in beslag zou worden genomen, gelet ook op de besprekingen die reeds werden gevoerd vooral wat betreft de factor hoe en op welke wijze men zal feest vieren, werd besloten deze conceptstatuten ter bestudeering de leden voor te leggen en in de eerstvolgende vergadering vast te stellen.

Hierna werd overgegaan tot het kiezen van een definitief bestuur, waarin de volgende heeren zijn gekozen en thans een functie bekleeden:

J. van Beek, voorzitter;

J.Th. van der Laan,

2e voorzitter; A.J. van der Weerd,

1e secretaris; J.C. van der Wilt,

2e secretaris; M.H. Pels,

1e penningmeester; Tj. Tolsma,

2e penningmeester, en A. Griffioen, algem. Adjunct.

Van de activiteiten van deze vereniging in 1929 is me (nog) geen knipsel bekend, maar in het Utrechts Nieuwsblad van 26 augustus 1930 lezen we:

Zuilen. K o n i n g i n n e d a g.

Het programma der feestelijkheden te geven door de Oranjevereeniging Zuilen is als volgt verdeeld:

Vrijdag 29 Augustus a.s. Groote optocht met muziek, door de gemeente. Opstellen 7 uur voor de pastorie Oud-Zuilen. Daarna concert op het feestterrein door Zuilen’s Fanfarecorps. Opstellen der op het terrein aanwezige attracties.

Zaterdag 30 Augustus Kinderspelen van 9-12 uur. Alleen voor leerlingen van Lagere scholen, bestaande in: voor jongens: hoepelen, schoenenloop, zakloopen, Siameesche tweelingen, flesschenloop tournooi, tobbetje steken en mastklimmen; Voor meisjes: blokjes rapen, loopen met bal op bord, prijsknippen, hoepelwerpspel, schortenwedstrijd, ezelstaartsteken, naald- en draadspel en stoelendans.

Van 2-5 uur volksspelen.

5 uur Ringsteken op het losse paard (gecostumeerd).

8 uur Concert Zuilen’s Fanfarecorps en gemeenschappelijk zingen.

10 uur Trekking der kinderloterij.

Maandag 1 September: van 8-8.15 Luiden der kerkklokken tot opening der feestelijkheden. 9.30 Aubade van de schoolkinderen op het feestterrein. Van 2-5 uur Volksspelen. Van 7 tot 9.30 uur Concert. Van 10-11 uur Groot vuurwerk.

Goed, dat waren dus de plannen. Hoe een en ander uitpakte lezen we op 2 september, in het Utrechts Nieuwsblad:

Zuilen. O r a n j e f e e s t e n. Begunstigd door schoon weder vingen de feestelijkheden der Oranjevereeniging dezer gemeente aan met een optocht die ongeveer 7 uur werd opgesteld voor de Pastorie te Oud-Zuylen.

Voorafgegaan door het Zuilen’s Fanfarecorps werd allereerst een bezoek gebracht aan het slot, bewoond door den heer baron van Tuyll van Serooskerken. Nadat door dezen woorden waren gewijd aan ons Vorstenhuis ontvingen de kinderen een portret van de Koningin.

Van het Slot werd daarna gemarcheerd onder vroolijke tonen der muziek door het dorp, Woningbouw Zuilen, Elinckwijk langs den Amst. straatweg naar het feestterrein, alwaar verschillende attracties, als zweefmolen, trektent, hoofd van Jut, schiettent en poffertjeskraam werden opengesteld.

Aan den ingang van het terrein was een eerepoort opgericht. Een electrische verlichting werd ontstoken en tevens ving het concert van Zuilen’s Fanfarecorps aan.

Den volgenden middag hadden kinderspelen plaats met tractatie en een bon voor poffertjes uitgereikt. Daarna hadden volksspelen, Oud-Hollandsch Ringsteeken voor Heeren en Ezeltje steken voor Dames plaats.

Na een concert van het Zuilen’s Fanfarecorps, werd tot slot een groot vuurwerk ontstoken.

 

 

Fotobijschrift: (foto van latere datum) De feestelijkheden die gehouden werden naar aanleiding van Koninginnedag op 31 augustus (de verjaardag van de toenmalige koningin Wilhelmina) zijn met name voor de inwoners van het oude Zuilen legendarisch. Zij die het meegemaakt hebben roemen het rijkelijk versierde dorp, maar nog meer de belevenis van het spelletjes spelen in de tuin van het kasteel, de limonade die er geschonken werd en… je kon een prijsje winnen als je één van de daar georganiseerde spelletjes won! De belangstelling vanuit het dorp was groot. De baron (rechts) volgt de spelletjes in de tuin van zijn kasteel met een aantal van zijn familieleden.

Terug naar overzicht