Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 222

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Spelen en Scholen in Zuilen' te bewonderen. We waren nog niet helemaal klaar met ons verhaal over de Oranje Vereniging in Zuilen. Ook in het dagboek dat Jacob van Zuilen (fictief) bijhield komt de vereniging voor, en vanwege de schoonheid willen we u dit niet onthouden. Vandaar, deze week:

Oranje Vereniging Zuilen deel VI

Jacobus van Zuilen hield vele jaren een uitgebreid dagboek over Zuilen bij. Ook de Zuilense Oranjevereniging komt voor in zijn verhalen:

3 Sept. 1948 Zoals gewoonlijk is de werkster er. Elke Vrijdag krijgt alles een extra beurt. Vanavond om zeven uur had er op de speelweide van het Julianapark, in het kader van de feestelijkheden, een handbalwedstrijd en een gymnastiekdemonstratie plaats van Sport Vereent. Er was grote publieke belangstelling. Ik schat het aantal op ongeveer 2000 personen.

Om negen uur waren we uitgenodigd om bij de prijsuitreiking van de Zuilense Handels Vereniging aanwezig te zijn. Van de zijde van de winkeliers bestond grote belangstelling. Voor de jury had men een apart tafeltje gereserveerd. De Heer van Vliet, voorzitter van de jury, gaf een uiteenzetting over hun bevindingen en schetste de grote moeilijkheden waartegenover de jury zich geplaatst zag. De prijzen bestonden uit grote medailles met de beeltenis van de koningin. De leden van de jury hadden heel wat consumpties te incasseren, welke hen door de winnaars werden aangeboden. Uit handen van de Heer Pasman, voorzitter van de ZHV, ontvingen ze elk een doos fijne sigaren. Later op de avond werden ze door de Burgemeester gehuldigd. Wat kan die man toch speechen. De wijze waarop hij een woordje sprak was meesterlijk. Om kwart voor twaalven ben ik naar huis gegaan. De volgende morgen vernam ik dat het tot één uur geduurd heeft.

Vandaag heeft men een aanvang gemaakt met het dempen van de J.M. de Muinck Keizerkade. Dit is geen overbodige luxe en het kost de gemeente niets. De Demka doet dit met vormzand.

(Per deze datum plakte de heer van Zuilen het volgende krantenartikel in. Hij schreef er echter niet bij uit welke krant het artikel komt. Het lettertype doet vermoeden dat dit het Zuilens Nieuwsblad is.)

                                       ‘Zuilen viert feest!

Maandag j.l. des morgens 10 uur, werden de feestelijkheden door Burgemeester Norbruis, met een toepasselijke speech, geopend. Na afloop van deze bijeenkomst, die plaats vond in het Juliana-Restaurant, werd door het Bestuur van de Zuilense Handelsvereniging met het Comité 1898-1948 te Zuilen, een rijtoer gemaakt door onze Gemeente. Vele malen werd op verzoek van de Burgemeester gestopt, om de keurige etalages en versieringen in ogenschouw te nemen.

Na afloop van deze rijtoer, sprak de Burgemeester zijn bewondering uit, over de wijze waarop de leden van de Zuilense Handels Vereniging aan deze feesten luister bijzetten.

Vooral des avonds geven sommige etalages een sprookjesachtige aanblik. Donderdag en Vrijdag a.s. is de Jury druk in de weer om de prijzen vast te stellen voor de etalagewedstrijd. Er zijn 54 deelnemers aan de etalagewedstrijd en 80 deelnemers aan de woordenwedstrijd. Elders in dit blad vindt men de deelnemerslijst afgedrukt.

Onze Gemeente heeft zich Dinsdag 31 Augustus van haar beste zijde laten zien. Reeds lang waren de voorbereidingen getroffen, en al was de verlichting niet zo ideaal als velen misschien wel verwacht zouden hebben, ’s avonds had Zuilen toch een feestelijk karakter, speciaal de Amsterdamsestraatweg met z’n talrijke winkels had een feestelijk aanzien.

’s Morgens vroeg werden we reeds gewekt door de vrolijke klanken van het Zuilens Fanfare Corps dat een rondgang maakte door de Gemeente. Iedereen was al dadelijk in feeststemming, hetgeen ook in belangrijke mate het gevolg was van een stralend Oranjezonnetje, dat van een strakblauwe hemel op ons neerzag. Misschien nog wel vroeger dan het Z.FC., waren de kinderen op straat, met feestmutsen en sommige meisjes met feestrokken en toeters, liepen ze in de straten, het was een getoeter van belang.

Het hoogtepunt van deze dag was ongetwijfeld de grote optocht door alle verenigingen, groepen en individuelen met muziek, vlaggen en vaandels. Het slot van deze optocht was een défilé voor Burgemeester Norbruis, als vertegenwoordiger van H.M. de Koningin.

Lang voor twee uur stonden de eerste deelnemers al bij de Prinses Beatrixlaan en tegen tweeën was het daar een drukte van belang. Dank zij de bekwame leiding der politie werd al gauw uit deze schijnbaar onoverzichtelijke kluwen van wagens, groepen en fietsen een stoet gevormd die ongeveer een kilometer lang was. En zo trok dan om ca. drie uur een kleurige karavaan door Zuilens straten. We geloven dat deze optocht veler verwachting overtrof, hoe keurig marcheerde daar niet de ‘‘Sport Vereent’’-leden in hun fleurige witte pakjes en de wagen van het Groene Kruis. Het was allemaal aardig en we constateerden met genoegen, dat de Zuilenaren toch nog niet zo stijf zijn als men wel zegt.

Toen de optocht op het centraal feestterrein aankwam was er nagenoeg geen publiek aanwezig. De oorzaak hiervan was, dat de toegangshekken dicht waren en dus niemand het terrein op kon. Waarom dit nu nodig is geweest begrijpen we eerlijk gezegd niet goed. Nu was het gevolg, dat talloze mensen, die zich naar het Julianapark begaven, bij het zien van de gesloten hekken dachten, dat er niets te doen was, en toen zo goed en zo kwaad als het ging een bus pakten en maar naar de stad gingen. Dit had voorkomen kunnen worden, door de hekken vroegtijdig te ontsluiten. Behalve de burgemeester, die voor deze gelegenheid gekleed was in ceremonieel tenue, waren bij het défilé voorts nog aanwezig: Baron van Tuyll van Serooskerken, alle wethouders en de hoofdinspecteur, voorts nog talrijke functionarissen van de Oranjevereniging.

Na het défilé, toen alle deelnemers zich op het middenveld opgesteld hadden, sprak de voorzitter van het Comité 1948 ’n woord. Spreker wees op de hoogtepunten van het 50-jarig regeringsbeleid van onze Koningin en op de vele vernieuwingen op sociaal-, staatkundig- en economisch gebied, die zich onder haar bewind voltrokken. H.M. regeerde in een tijd van revolutie en oorlogen, maar altoos was Haar troon onwankelbaar.

Hierna sprak burgemeester Norbruis

‘‘Toen ik hier kwam’’ aldus spreker, ‘‘kwam ik in een enigszins rood Zuilen, waar eigenlijk in ’t geheel geen sprake was van een algehele feestviering zoals thans.’’ Spreker verheugde zich dat dit nu wel het geval is en dankte alle medewerkers voor de spontane wijze waarop zij onze Koningin huldigden. Namens de gehele Gemeente Zuilen zal aan H.M. een telegram worden gezonden.

‘‘Ons Genoegen’’ speelde nu het ‘‘Wilhelmus’’ en na een driewerf hoera op Koningin Wilhelmina was het officiële gedeelte afgelopen en ging men over tot de prijsuitreiking.

Intussen waren alle schoolkinderen gearriveerd teneinde de burgemeester, als vertegenwoordiger van H.M. de Koningin, een zanghulde te brengen. Gezongen werd ‘‘Wilt heden nu treden’’, ‘‘Wij willen Holland houden’’ en het ‘‘Wilhelmus’’. De heer J.C. v. d. Wilt zwaaide het dirigeerstokje.

Na deze schone zang dankte burgemeester de kinderen en vroeg of zij het ook goed vonden dat een gelukstelegram naar H.M. gezonden werd.

Na een hartelijk dankwoord aan het onderwijzend personeel door de heer A.A. v. d. Werff, behoorde dit gedeelte van het programma tot het verleden.

’s Avonds was er een Cabaretprogramma door het Gezelschap NICTO, o.l.v. de heer Hanselaar. Er werd aardig gespeeld en gezongen maar de microfoon-installatie voldeed maar matigjes, zodoende was het onmogelijk, om, achteraan gezeten, het gesprokene te volgen, waardoor op deze plaatsen de aandacht door andere dingen werd afgeleid en het enigszins rumoerig werd.

Bij informatie bleek dat het Donderdag te spelen ‘‘Filmmaniakken’’ ook over dezelfde installatie zal moeten beschikken, indien dit het geval zou zijn, zou er veel van dit kostelijke stuk verloren gaan.

Zij, die echter op de voorste rijen zaten, hebben kunnen genieten van een afwisselend en ongedwongen Cabaretje. Het bal na afloop was druk bezocht en de stemming dan ook tot diep in de nacht uitstekend.

Ons viel op dat er nog talloze mensen buiten het feestterrein stonden. Is de entrée voor velen nog te hoog of zijn andere reden hiervoor de oorzaak. Wij houden het evenwel maar op de hoge toegangsprijzen.

UITSLAG OPTOCHT 31 AUG.

1e Prijs: Sport Vereent; 2e prijs: Walburgisgroep.

Praalwagens: 1e prijs: Groene Kruis; 2e prijs: auto Ds Voorsteegh; 3e prijs: Kindervreugd.

Lopende groepen; 1e prijs: Geheelonthoudersvereniging Geové; 2e prijs Drie meisjes in feestrokken, groep 26: 3e prijs: De Verenigde Volkeren van buurtvereniging Pr. Juliana.’

 

Fotobijschrift:

De prijswinnende wagen van het Groene Kruis, op de foto gezet tijdens een passage door de Prinses Beatrixlaan. Niet toevallig, de jonge ‘dokter’ die we op de rug zien, is Henk van Hoorn. Zijn vader was de bekende gemeentearchitect van Zuilen, W.C. van Hoorn. De familie van Hoorn woonde in de Prinses Beatrixlaan.

Terug naar overzicht