Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 261

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Deze week deel 6.

Werkspoor Courant 29 maart 1941

PERSONEEL VER. WERKSPOOR UTRECHT

Jaarverslag 1940 - 1941.

De P.V.W. is 16 Februari van dit jaar haar 3e levensjaar ingegaan. Al was het afgelopen jaar een zéér moeilijk jaar, de ondervonden tegenslagen zijn niet in staat geweest de vereniging op wat voor wijze ook te verzwakken, integendeel, deze hebben het saamhorigheidsgevoel van de leden versterkt. Gezegd mag worden, dat er niet bij de pakken is neergezeten; er is veel en opbouwend werk verricht.

Leden en ook donateurs hebben begrip getoond voor de moeilijkheden waarvoor het bestuur zich vaak geplaatst zag; velen van hen hebben niet geaarzeld om de vereniging spontaan, zowel moreel als financieel, te steunen. Een hartelijk woord van dank aan allen die er toe hebben bijgedragen om ook dit jaar voor onze vereniging een “Succesjaar’’ te doen zijn.

De grote belangstelling voor de door ons georganiseerde lezingen, filmavonden en feestavonden zijn het beste bewijs dat het gebodene zeer op prijs gesteld werd.

Laten wij eens heel even een blik terugwerpen, ten einde het gebeurde in het afgelopen jaar te overzien.

30 Maart, ’s Middags werd met 180 deelnemers een excursie gehouden naar de werkplaatsen van Werkspoor N.V. te Amsterdam, alwaar Ir. Brandes met zijn assistenten de excursisten ontving en hen door de werkplaatsen rondleidde. Het was een leerzame middag! Des avonds kwam het gezelschap in de mooie stad Amsterdam bijeen en bracht daar nog enige prettige uren door.

12 Juli. De heer Damme Jr. hield in de grote zaal van het ontspanningsgebouw van Werkspoor N.V. Utrecht een populaire lezing over “Organisatie in de werkplaats in verband met de productie van Kolenwagens’’. Hierbij werd, behalve enkele lichtbeelden, ook de “Kolenwagenfilm’’ getoond, waarbij de heer Damme Jr. een toelichting gaf. Tot slot van deze avond werden nog enige komische films gedraaid.

24 Aug. Naar aanleiding van het voor het Ie elftal van de P.V.W. herhaalde voetbalkampioenschap in de zomeravondcompetitie van de U.P.V.B., vond op het P.V.W.-terrein een ontmoeting plaats tusschen P.V.W.U. 1 en P.V.W.A. 1, welke wedstrijd in een 4 - 3 overwinning van de gastheren eindigde. Tot slot vond een gezellig samenzijn plaats in het ontspanningsgebouw.

13 Sept. Onze Directeur Ir. M.H. Damme Sr. hield een causerie over „Mijn reis naar Nederl.-Indië’’. Dat voor deze causerie zeer grote belangstelling bestond, is, gezien de economische en commerciële betrekkingen, welke tussen Nederl.-Indië en het moederland bestaan, begrijpelijk. Ir. Damme heeft in zijn causerie voor ons duidelijk naar voren weten te brengen de betrekkingen tussen Werkspoor N.V. en Nederl.-Indië.

14 - 17 Sept. Begunstigd door zeer mooi weer werd op Werkspoor’s tennisbaan een tennistournooi gehouden, dat georganiseerd was door het bestuur van onze tennisafdeling. Er was een zeer groot aantal inschrijvingen en eveneens een grote belangstelling voor dit sportgebeuren.

16 Nov. In de grote zaal van het ontspanningsgebouw werd de „Demka’’-film vertoond.

1 Dec. Het eerste nummer van ons clubblad „De Lister’’ verscheen, waardoor een nog beter contact tussen bestuur, leden en donateurs van de P.V.W. mogelijk werd.

14 Dec. Onze toneelgroep trad op met het successtuk “Tante Jutta uit Calcutta’’. De belangstelling hiervoor was zó groot (de grote zaal van het ontspanningsgebouw was tot in de uiterste hoeken gevuld) dat er 31 Dec. d.a.v. een tweede opvoering moest worden gegeven en wederom voor een volle zaal!

29 Jan. Ons lid, de heer H. Hartemink, constructeur van de afdeling Wegvervoer, hield in de grote zaal van het ontspanningsgebouw een lezing met lichtbeelden over: „Wegvervoer door d’eeuwen heen’’. Een tot in de puntjes verzorgde tentoonstelling in de kleine zaal van hetzelfde gebouw gaf menige duidelijke aanschouwelijke voorstelling van vroeger en hedendaags „Wegvervoer’’.

1 en 8 Febr. Het P.V.W.-toneel en het P.V.W. groot orkest gingen op bezoek bij haar jonge zustervereniging P.V.W.A. te Amsterdam, ten einde medewerking te verlenen aan de door laatstgenoemde vereniging georganiseerde „Propaganda-Feestavonden’’. Het was voor onze vereniging een aangename taak mede te mogen werken aan het welslagen van deze avond.

Velen van onze leden, donateurs (trices) en ge-introduceerden zullen ongetwijfeld enige prettige herinneringen hebben bewaard aan één dezer feestavonden, sportfeesten of excursies en daarbij zeer zeker denken aan onze toneelgroep, de vrolijke klanken van ons orkest, het turnen, tennissen, voetballen enz.

Ten slotte zij opgemerkt, dat ieder lid van het personeel, in dienst van de Wagon- en Bruggenfabriek te Utrecht, als lid of donateur (trice) van onze vereniging kan toetreden. Het spreekt vanzelf dat andere dames en heren zeer gaarne door ons als donateur (trice) zullen worden ingeschreven.

Mocht U belangstelling voor onze vereniging hebben dan zal het bestuur U, op Uw verzoek, gaarne het algemeen verenigings-reglement ter inzage toezenden.

G. v. LEUSDEN, Secretaris.

De tennisbaan op het Werkspoorterrein. Voor de ingebruikname van de baan trad de directeur Ir. J. van Zwet(rechts) op de baan.

 

 

Terug naar overzicht