Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 263

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 8.

Werkspoor Courant 7 juni 1941

PERSONEEL VERENIGING WERKSPOOR

gevestigd te Utrecht.

JAARFEEST 1941.

Zij het dan ook op zeer bescheiden wijze, toch heeft het bestuur gemeend goed te doen een enigszins feestelijk karakter te geven aan de viering van het tweejarig bestaan der vereniging. Het spreekt vanzelf, dat daarbij rekening moest worden gehouden met de huidige tijdsomstandigheden. Er zal echter bij geen der deelnemers twijfel over bestaan, dat dit jaarfeest daardoor minder geslaagd was, integendeel, de prettige stemming, die er op de avonden van 29, 31 Maart en 2 April heerste, is daarvan het beste bewijs.

De eerste toneel-, muziek- en revue-avond vond plaats op Zaterdagavond 29 Maart in het Ontspanningsgebouw van Werkspoor N.V. Utrecht. Hieraan werkten mede het P.V.W.-orkest, het P.V.W.-revuetoneel, de P.V.W.-dancegirls. alsmede verschillende P.V.W.-solisten. Wat deze verschillende groepen en medewerkenden hebben geboden, is zonder twijfel bij alle aanwezigen zeer in den smaak gevallen. Een der hoogtepunten van deze avond was zeer zeker de eerste „community singing’’ van het P.V.W.-clublied, hetwelk door allen uit volle borst werd medegezongen. Hierna vroeg de voorzitter 3 dames en 3 heren „vrijwilligers’’, welke van het toneel af voor de microfoon het clublied moesten voorzingen, waaraan dan diverse fraaie prijzen waren verbonden. Al spoedig stonden er 3 dames en 3 heren op het toneel, waarna het „prijszingen’’ een aanvang nam. Hieruit bleek, dat het clublied reeds goed was ingestudeerd en dan nog wel bij een korte repetitie. De uitspraak van de jury was dan ook bovenmatig gunstig. Nadat de prijzen aan de betrokkenen waren ter hand gesteld, vond de jury, welke bestond uit de heren Damme Jr. en van Zwet en Mejuffrouw Bosma, het noodzakelijk om zelf het clublied voor te zingen, ten einde te bewijzen, dat ook zij het onder de knie hadden, immers, dat is nodig om een juist oordeel te kunnen uitspreken. Het mag gezegd worden, dat de jury prachtig gezongen heeft en daarvoor een hartelijk applaus oogstte.

Tot besluit van deze avond traden de P.V.W.-dancegirls op met een „Vlinderdans’’; velen zullen gedacht hebben, dat zij zich in „Sprookjesland’’ bevonden, het was werkelijk heel mooi!

De voorzitter besloot deze avond met een hartelijk woord van dank te brengen aan alle medewerkenden en bood daarbij de dames bloemen en de heren sigaren aan.

De tweede avond, welke op Maandag 31 Maart d.a.v. plaats vond, was in opzet en uitvoering geheel gelijk aan de eerste avond en eveneens zeer geslaagd.

De derde avond vond op 2 April plaats en bestond uit een Soirée-dansante, waaraan door velen werd deelgenomen. Niet alleen de bovenzaal, maar eveneens de gang en de benedenzalen waren nodig om de aanwezigen een gezellig zitje te bezorgen. Aan het einde van deze avond sprak de voorzitter, de heer van Oyen, een woord van opwekking aan alle niet-leden-donateurs van de P.V.W. om toch niet langer te aarzelen met het toetreden als lid of donateur van de P.V.W. en zich te laten inschrijven bij het bestuur.

DE SECRETARIS.

Het elftal van de Leerschool, in 1941. De foto toont onder andere de heren van Engelen, J. Post en D. van Elk. Staand, tweede van links is Stekelenburg.

Terug naar overzicht